Polityka prywatności

 
Polityka prywatności serwisu: Kolagen dla kobiet.pl, zwanego dalej "Serwis"

 

Administrator Serwisu - swobodny kontakt z Administratorem danych 

Zapewniamy naszym Subskrybentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest FutureCash ul. Legionów Polskich 16 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Kontakt z Administratorem: email: kliknijkolagen@gmail.com 

lub telefonicznie na numer: 517 470 853

 

§ 1. Podstawa Prawna

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Subskrybentów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, -  zwane w dalszej części Rozporządzeniem lub RODO.

 

2. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator Danych.

 

2. Każdy Subskrybent, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich :

weryfikacji,

modyfikacji

lub też żądania usunięcia.

 

§ 2. Cel zbierania Danych Osobowych

3. Dane Osobowe są zbierane w celu:

 • -przesyłania informacji handlowych,
 • informacji marketingowych
 • edukacyjnych,
 • przekazywania wiedzy o produktach,
 • stosowaniu produktów kolagenowych Colway

 

 • Tą drogą będziemy przesyłać informacje o rabatach, promocjach, programach lojalnościowych. Będziemy też wysyłać informacje o naszych kampaniach reklamowych. 

4. Na końcu każdej wysyłanej do Subskrybenta wiadomości email jest zakładka REZYGNACJA. Kliknięcie w ten link automatycznie wypisuje dany email z naszej bazy Subskrybentów. Na ten adres już nigdy nie zostaną wysłane nasze emaile, chyba, że dana Osoba dokona ponownej rejestracji do bazy naszych Subskrybentów.

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


7) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym/ na udostępniony adres email wyślemy zamówiony w ten sposób bezpłatny Poradnik


8) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie na podany adres email informacji o produktach, rabatach, informacje marketingowe wysyłane w sposób zautomatyzowany. Jedna wiadomość email jest rozsyłana do wszystkich naszych Subskrybentów jednocześnie, w tym samym czasie.

 

§ 3 Klauzula Informacyjna

1) Administratorem Danych Osobowych jest  FutureCash ul. Legionów Polskich 16 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • -przesyłania informacji handlowych,
 • informacji marketingowych,
 • edukacyjnych, przekazywania wiedzy o produktach,
 • stosowaniu produktów kolagenowych Colway

 [ zgodnie z art. 6 RODO];

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
4) dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Subskrybenta przez oświadczenie takiej woli Administratorowi Danych Osobowych. Na końcu każdej wiadomości email wysyłanej cyklicznie do każdego Subskrybenta newslettera jest zakładka REZYGNACJA. Wystarczy kliknąć w ten link, a adres zostanie wypisany z bazy Subskrybentów i adres email zostanie na stałe usunięty z tej bazy. Wiadomości email nie będą już dostarczane, chyba, że Subskrybent dokona ponownej rejestracji poprzez Formularz Zapisu.
5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
9) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym otrzymania Poradnika i innych darmowych treści. określonych w Formularzu Zapisu. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie dostarczenie darmowego Poradnika, darmowych informacji określonych w Formularzu Zamówień. 

10) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wysyłki emaili z informacjami edukacyjnymi, marketingowymi, o nowych produktach, sposobie używania produktów, o rabatach. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie na podany w Formularzu Zapisu adres mail przez Państwa określonych powyżej wiadomości.

 

§ 4. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba której Wycofanie zgody jest bardzo łatwe tak jak jej wyrażenie. Na końcu każdej wiadomości email znajduje się link do wypisania się z subskrypcji.

 

§ 5. Prawo do cofnięcia zgody


Każda Osoba, której dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Osoba, której prawa dotyczą wykonuje przysługujące jej uprawnienie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na podany wyżej numer udostępnionego przez Administratora lub informuje na adres poczty elektronicznej Administratora.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla osoby, której dane dotyczą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

O spełnieniu żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, wskazując sposób realizacji żądania. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania
Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
W sytuacji, gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działańoraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

 

§ 6.Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.


Podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

O spełnieniu żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, wskazując sposób realizacji żądania. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli
osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
W sytuacji, gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


Podstawa prawna: art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

 

§ 7. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

§ 8.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:


a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;
c) wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania jej danych w celach marketingowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/
adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży/ świadczenia usług. Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

 

§ 9.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się
wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:


a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba której dane dotyczą zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystania jej danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając
dane osobowe osoby, której dane dotyczą.


Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę, np. na adres poczty elektronicznej Administratora.
 

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

§  10 Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.
W takim przypadku Administrator może przesłać dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego Administratora Danych Osobowych.


Podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

§ 11 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jej dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu/serwisu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu/serwisu internetowego, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie dla Administratora oznaczać sprzeciw osoby, której prawa dotyczą na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

Serwis kolagendlakobiet.pl nie przekazujenie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


§ 13 Pliki cookies


Serwis posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Cookie dotyczące Serwisu :

 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty,
 • oddanie głosu w ankiecie.
 

Użytkownik Serwisu  w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

W Serwisie kolagendlakobiet.pl stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Serwisu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.


Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Uzytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas checkboxa zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Serwisie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Serwisu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kliknijkolagen@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem +48.517470853.

 

Polityka Prywatności © 2018. kolagendlakobiet.pl| kolagen66400.pl |  |

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.